เครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนี้ติดตั้ง ณ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Service
Traffic Monitoring
Speed Test
Monitor NOC
Speed Test NEdNet(local)
Monitor SP2/NEdNet
Monitor Pinger